FAQ

Najczęściej Zadawane Pytania – warto przeczytać zanim zadzwonisz

Ogólne

Techniczne

W jaki sposób można składać reklamacje rozliczeń wody/ciepła?

Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej lub mailowej: murbeton@murbeton.pl.

W jaki sposób można zgłosić sprzedaż lub kupno lokalu?

Należy dostarczyć mailowo bądź do biura administracji akt notarialny, protokół przekazania lokalu oraz wypełnione oświadczenie właściciela z deklaracją zaliczki na wodę, śmieci oraz adresem korespondencyjnym.

Jak zmienić zaliczki lub ilość osób w lokalu?

Należy pobrać plik „oświadczenia” i wypełniony odesłać na maila murbeton@murbeton.pl lub do siedziby spółki. Rozmowa telefoniczna nie jest podstawą do żadnych zmian w naliczeniach lub księgowaniach.

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu?

W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić stan rozrachunków ze Wspólnotą Mieszkaniową i uregulować brakujące należności, jeśli takie wystąpiły. Następnie po pisemnym wniosku, zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 3 dni roboczych.

Co zrobić gdy sąsiad zakłóca ciszę nocną?

Służbami, do których należy się zgłosić w przypadku zakłócania porządku i ciszy nocnej jest Straż Miejska oraz Dzielnicowy Policji. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, którym oddał swój lokal do używania, zarówno domowników, jak i innych osób korzystających z jego lokalu za jego wiedzą. Właściciel ponosi również odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby niniejszego regulaminu i zobowiązany jest do zapoznania tych osób z regulaminem. Zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny sposób wykorzystywania niż na cele mieszkaniowe wymaga zgody Wspólnoty.

Jakie odpady można umieszczać w pojemnikach?

Brak zastosowania się do zasad selektywnej zbiórki spowoduje podniesienie kosztów za wywóz odpadów przez Urząd Miasta. Harmonogram wywozu odpadów jest dostępny na stronie internetowej operatora miasta.
Do odpadów wielkogabarytowych należą: meble, dywany, panele, wanny, sprzęt sportowy.
Zużyte sprzęty tj.: lodówka, telewizor, pralka nie są odpadami wielkogabarytowymi i nie zostaną odebrane.
Odpady problematyczne tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęty RTV i AGD muszą być dostarczone przez mieszkańców do Punktów Selektywnej Zbiórki.

Zwracamy się do wszystkich właścicieli o odpowiednie wystawianie gabarytów zgodnie z harmonogramem, przestrzeganie segregacji, nie pozostawienie odpadów poza pojemnikami oraz utrzymywanie porządku w wiacie śmietnikowej.

Przypominamy również o kategorycznym zakazie wyrzucania i składowania odpadów poremontowych w wiacie śmietnikowej oraz przed budynkiem.
Odpady poremontowe można samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Czy można palić papierosy na klatce schodowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabrania się palenia papierosów oraz wyrobów w częściach wspólnych nieruchomości. Ponadto, nie wolno wyrzucać petów po papierosach w obrębie terenu zewnętrznego Wspólnoty.

Kto odpowiada za mycie klatki podczas remontu lokalu?

W przypadku lokali remontowanych – właściciele lokali są zobowiązani do umycia klatki schodowej po każdym dniu wykonywanej pracy.

Jak można oddawać głosy w uchwałach?

Na zebraniach, kartach do głosowania bądź poprzez system IOK.

Czy można składować rzeczy w obrębie klatki schodowej lub ganku piwnicznego?

W częściach wspólnych nieruchomości obowiązuje kategoryczny zakaz gromadzenia rzeczy. Trzymane w lokalu zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju. Posiadacze zwierząt domowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych m.in. do niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenie Wspólnoty oraz do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Zabrania się dokarmiania ptaków na terenie Wspólnoty.

Kto odpowiada za teren zewnętrzny?

Zabrania się zanieczyszczać wspólne części budynku, drapać i malować ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych, uszkadzać kosze na śmieci, niszczyć zieleń, dokarmiania ptactwa. Balkony powinny być utrzymane w czystości, a skrzynki na kwiaty i donice umieszczone na balkonach muszą być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Mieszkańcy są zobowiązani dbać o budynek i jego otoczenie oraz chronić przed dewastacją, a także naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie posesji z ich winy, a w przypadku naprawienia takiej szkody przez Wspólnotę do pokrycia kosztów usunięcia szkody bez, lub na pierwsze jej wezwanie.

Jakie obowiązują zasady dotyczące zwierząt?

Trzymane w lokalu zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju. Posiadacze zwierząt domowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych m.in. do niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenie Wspólnoty oraz do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Zabrania się dokarmiania ptaków na terenie Wspólnoty.

Jakie obowiązują zasady dotyczące parkowania?

Ustawienie pojazdów na terenie posesji niezgodne z przepisami, na ciągach dla pieszych albo w sposób mogący utrudnić poruszanie się pojazdem specjalnym jest zabronione. Zabrania się trwałego parkowania na terenie posesji samochodów ciężarowych, dostawczych albo pojazdów specjalnych. Wszelkie uszkodzenia spowodowane użytkowaniem pojazdów na terenie Wspólnoty obciążają właściciela pojazdu.

Czy najemca może uzyskać informacje w sprawie lokalu?

Tylko po przedłożeniu pełnomocnictwa od właściciela lokalu.

Jak uzyskać naszą ofertę zarządzania?

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Jak wygląda procedura w przypadku nadpłaty za lokal?

Nadpłatę można rozliczyć z przyszłymi należnościami lub można wystosować pisemnie lub mailowo wniosek o zwrot nadpłaty koniecznie z podaniem numeru rachunku bankowego, na który środki mają zostać zwrócone.

Jak zgłosić niezgodność w saldzie?

Wszelkie kwestie finansowe i reklamacje należy zgłaszać drogą pisemną lub mailową. Rozmowa telefoniczna nie jest podstawą do żadnych zmian w naliczeniach lub księgowaniach.

W jaki sposób można zgłosić awarię lub usterkę?

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie poprzez całodobową infolinie lub w formie mailowej. Właściciele mają obowiązek zgłaszać wszelkie awarie lub sprawy (np. zwisający śnieg lub sople z dachu) zagrażające życiu mieszkańców.gs.

Jak długo czeka się na usunięcie zgłoszonych usterek?

W przypadku awarii instalacja zabezpieczana jest niezwłocznie. Zgłoszenia konserwacyjne realizowane są w ciągu 14 dni roboczych. W przypadkach koniecznych właściciel albo najemca lokalu zobowiązany jest zezwolić na wstęp do lokalu służbom ratunkowym wraz z pracownikiem administracji, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii.

Czy należy zgłaszać remont do administracji budynku?

Wszelkie prace wymagające ingerencji w części wspólne nieruchomości należy zgłaszać mailowo do administratora w celu uzyskania akceptacji z wyszczególnieniem zakresu prac, terminu realizacji oraz ewentualnym przesłaniem projektu.

Czy w lokalu można używać butli gazowej?

Użytkowanie butli gazowej stanowi realne zagrożenie życia, zdrowia i mienia osób przebywających na terenie nieruchomości oraz w jej sąsiedztwie. Zgodnie z przepisami czyn ten jest zabroniony prawem.

Czy można umieszczać reklamy na elewacji lub balkonie?

Bez pisemnego zezwolenia Zarządu, zabronione jest umieszczanie na terenie nieruchomości wspólnej, na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, dachu budynku, jakichkolwiek form reklam, szyldów, ogłoszeń, itp.

Czy można korzystać z dachu?

W celu ochrony pokrycia dachowego oraz substancji dachu, niedozwolone jest bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Wspólnoty wykonywanie jakichkolwiek czynności na dachu, prowadzących do umieszczenia tam urządzeń lub instalacji, w szczególności montażu anten i innych urządzeń. Zarząd Wspólnoty wydaje zgodę w tym przedmiocie po uprzednim przedłożeniu przez wnioskodawcę projektu technicznego montażu.
Dostęp do części wspólnej jaką jest dach zostaje ograniczony ze względu bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz ze względu na możliwość uszkodzenia pokrycia dachowego. Wejście na dach odbywać się będzie wyłącznie w obecności przedstawiciela administratora budynku.

Brak prądu w lokalu, co zrobić?

W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy brak prądu dotyczy również części wspólnych nieruchomości (klatka schodowa) oraz powiadomienia o planowanych przerwach w dostawie prądu na stronie internetowej Tauron. Jeżeli awarii dotyczy tylko lokalu, należy zgłosić problem bezpośrednio do Tauron.

Brak wody/ciepła w lokalu, co zrobić?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić powiadomienia o planowanych przerwach w dostawie wody lub ciepła na stronie internetowej wodociągów oraz dostawy ciepła. W przypadku braku planowanej przerwy, zgłosić awarie telefonicznie do administracji budynku.

Po czyjej stronie jest konserwacja drzwi do lokalu oraz okien?

Drzwi wejściowe do mieszkania, okna należą do elementów wyposażenia lokalu mieszkalnego, co oznacza, że nie stanowią części wspólnych nieruchomości. Za ich bieżące utrzymanie oraz stan techniczny odpowiedzialny jest właściciel lokalu.

Przeciek wody do lokalu, co zrobić?

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z właścicielem lokalu znajdującego się powyżej zalewanego mieszkania. W przypadku braku kontaktu, wystosować wniosek mailowy o udostępnienie danych właściciela. Mieszkaniec jest zobowiązany do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie nieruchomości z jego winy.

Nie grzeją kaloryfery, co zrobić?

Moc instalacji jest dostosowana do zewnętrznej „pogodynki”. Awarie są przyjmowane w przypadku, gdy w lokalu utrzymuje się niska temperatura lub kaloryfery nie grzeją w całości.

Nie mogę być obecny w trakcie przeglądu kominiarskiego lub gazowego, co wtedy?

Właściciele nieobecni podczas pierwszego terminu przeglądu są informowani o drugim terminie.

Jak uzyskać zgodę na montaż klimatyzacji w lokalu?

W przypadku montażu jednostki zewnętrznej na elewacji lub dachu konieczna jest akceptacja większości członków wspólnoty mieszkaniowej poprzez stosowną uchwałę dot. najmu części wspólnej nieruchomości.
Wyrażamy zgodę na montaż jednostki zewnętrznej w obrębie balkonu – na płycie balkonowej, bez ingerencji w elewację pod warunkiem odprowadzania skroplin wody do pojemnika ustawionego na państwa balkonie.

Czy można korzystać z prądu administracyjnego podczas wykonywania remontu?

Ze względu na niezgodność taryfową nie wyrażamy zgody na udostępnienie źródła energii elektrycznej dla potrzeb prac remontowo-budowlanych z części administracyjnej instalacji elektrycznej budynku.

Czy można dokonać wyburzenia ścianek w lokalu?

Wyburzenia ścianek wewnętrznych, ich przebudowa lub postawienie nowych przegród, przebicia w ścianach dla zabudowy drzwi oraz rozbiórki posadzek cementowych, wykonanie nowych wylewanych na mokro, należy poprzedzić stosownym opracowaniem o sposobie wykonania, zastosowanych technologiach oraz materiałach, zatwierdzonym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz przynależność do odpowiedniej dla regionu izby inż. Bud.

Co należy zrobić podczas wymiany drzwi wejściowych do lokalu?

Przy wymianie drzwi wejściowych do mieszkania należy zachować charakter stolarki ogólnie zastosowanej dla pozostałych lokali w przedmiotowym budynku.
Nowe drzwi zostaną zabudowane w obecnym, istniejącym otworze drzwiowym. W przypadku, gdy wymiana drzwi spowoduje uszkodzenie ścian klatki schodowej, przedmiotowe uszkodzenia należy naprawić, a ściany pomalować nawiązując ściśle do istniejącej kolorystyki.
Wymagane są uzgodnienia z konserwatorem zabytków w przypadku, gdy lokal nosi znamiona cech zabytkowych oraz jego części wspólne, jak ściany zewnętrzne lub elementy konstrukcyjne w obrębie stolarki drzwiowej o charakterze zabytkowym wymagają odtworzenia i zachowania.

Jakie są wytyczne w przypadku wymiany grzejników w lokalu?

Wymiana grzejników odbywa się na koszt własny wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami sztuki budowlanej oraz wykonaniem prac montażowych przez firmę specjalistyczną lub uprawnionych fachowców w specjalności instalacji centralnego ogrzewania.
Przy wymianie urządzeń grzewczych należy zachować parametry grzewcze grzejników pierwotnie zainstalowanych. Wszelkie prace remontowe należy prowadzić w godzinach nie zakłócając porządku i regulaminu domowego.
Stary i zużyty materiał należy usunąć i zutylizować niezwłocznie we własnym zakresie i na własny koszt. Zabrania się składowania gruzu i innych materiałów do pojemników na odpady komunalne bądź składować na terenie posesji.
Jednocześnie informujemy, że koszt zrzutu wody z instalacji lub zamrożenie rur jest kosztem lokatora, jak również demontaż i ponowny montaż podzielników ciepła.
Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości eksploatacyjnych w objętej remontem części instalacji centralnego ogrzewania ponosi inwestor zlecający prace remontowe oraz właściciel urządzeń.
Ingerencje w części wspólne nieruchomości muszą być objęte gwarancją.
Prace związane z instalacjami centralnego ogrzewania wewnątrz lokali należy wykonywać poza okresem sezonu grzewczego.

Jakie są wytyczne w przypadku wymiany instalacji elektrycznej w lokalu?

Nową instalację elektryczną do gniazd wtykowych należy wykonać przewodem ydy 3 x 2,5mm, natomiast instalację oświetleniową przewodem ydy 3 x 1,5 mm.
Całość prac należy zrealizować korzystając z usług fachowców posiadających stosowne kwalifikacje oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia w tym zakresie.
Prawidłowość wykonania prac należy udokumentować poprzez sporządzenie: protokołu z badania skuteczności przeciwporażeniowej, protokołu badania stanu izolacji, podpisanych przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie.
Po realizacji prac należy w dziale technicznym przedłożyć protokół z kontroli stanu skuteczności zerowania. Dla sieci trójfazowej należy sporządzić projekt instalacji elektrycznej w oparciu o wydane warunki z zakładu energetycznego i przedłożyć do akceptacji działu technicznego.

Co należy zrobić podczas wymiany okien w lokalu?

W montowanej stolarce okiennej należy bezwzględnie utrzymać wymiary istniejącego otworu okiennego, kształt i powiązany z nim rysunek stolarki, a także materiał wykonania (jednakowy z pozostałymi lokalami w budynku).
Wymiana stolarki okiennej nie może stać się powodem likwidacji nawiewu powietrza w ilości niezbędnej dla zachowania prawidłowej wentylacji pomieszczenia mieszkalnego. W ramach prac związanych z wymianą stolarki okiennej należy przewidzieć konieczność montażu odpowiednich urządzeń (nawietrzaki okienne), które umożliwią napływ powietrza w ilości zgodnej z obowiązującymi normami.
Wymagane uzgodnienia z konserwatorem zabytków w przypadku, gdy lokal nosi znamiona cech zabytkowych oraz jego części wspólne, jak ściany zewnętrzne lub elementy konstrukcyjne w obrębie stolarki okiennej o charakterze zabytkowym wymagają odtworzenia i zachowania.
Wspólnota mieszkaniowa nie przyznaje dofinansowań do wymiany okien.

Jakie są wytyczne w przypadku montażu instalacji gazowej w lokalu?

Należy uzyskać opinię kominiarską typującą przegrody kominowe pod przewód wentylacyjny i spalinowy.
Należy wystąpić do gsg – rozdzielni gazu o warunki zwiększenia dostawy gazu.
Należy opracować „projekt budowlany” instalacji gazowej.
„Projekt budowlany” powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia branżowe, wraz z przynależnością do śląskiej izby inżynierów i techników.
Wszelkie prace remontowe wykonuje pani/pan na własny koszt i we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się w przyszłości o zwrot poniesionych nakładów finansowych.
W kwestii dofinansowania zmiany funkcji ogrzewana lokalu wszelkich informacji udziela urząd miasta w Katowicach.
Zakończenie prac należy zgłosić do administracji wraz z: kopią projektu budowlanego; oświadczenie o szczelności instalacji gazowej; kopią protokołu odbioru; opinię kominiarska stwierdzającą, że wykonane przewody wentylacyjne i spalinowe nadają się do eksploatacji.

Ogólne

W jaki sposób można składać reklamacje rozliczeń wody/ciepła?

Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej lub mailowej: murbeton@murbeton.pl.

W jaki sposób można zgłosić sprzedaż lub kupno lokalu?

Należy dostarczyć mailowo bądź do biura administracji akt notarialny, protokół przekazania lokalu oraz wypełnione oświadczenie właściciela z deklaracją zaliczki na wodę, śmieci oraz adresem korespondencyjnym.

Jak zmienić zaliczki lub ilość osób w lokalu?

Należy pobrać plik „oświadczenia” i wypełniony odesłać na maila murbeton@murbeton.pl lub do siedziby spółki. Rozmowa telefoniczna nie jest podstawą do żadnych zmian w naliczeniach lub księgowaniach.

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu?

W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić stan rozrachunków ze Wspólnotą Mieszkaniową i uregulować brakujące należności, jeśli takie wystąpiły. Następnie po pisemnym wniosku, zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 3 dni roboczych.

Co zrobić gdy sąsiad zakłóca ciszę nocną?

Służbami, do których należy się zgłosić w przypadku zakłócania porządku i ciszy nocnej jest Straż Miejska oraz Dzielnicowy Policji. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, którym oddał swój lokal do używania, zarówno domowników, jak i innych osób korzystających z jego lokalu za jego wiedzą. Właściciel ponosi również odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby niniejszego regulaminu i zobowiązany jest do zapoznania tych osób z regulaminem. Zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny sposób wykorzystywania niż na cele mieszkaniowe wymaga zgody Wspólnoty.

Jakie odpady można umieszczać w pojemnikach?

Brak zastosowania się do zasad selektywnej zbiórki spowoduje podniesienie kosztów za wywóz odpadów przez Urząd Miasta. Harmonogram wywozu odpadów jest dostępny na stronie internetowej operatora miasta.
Do odpadów wielkogabarytowych należą: meble, dywany, panele, wanny, sprzęt sportowy.
Zużyte sprzęty tj.: lodówka, telewizor, pralka nie są odpadami wielkogabarytowymi i nie zostaną odebrane.
Odpady problematyczne tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęty RTV i AGD muszą być dostarczone przez mieszkańców do Punktów Selektywnej Zbiórki.

Zwracamy się do wszystkich właścicieli o odpowiednie wystawianie gabarytów zgodnie z harmonogramem, przestrzeganie segregacji, nie pozostawienie odpadów poza pojemnikami oraz utrzymywanie porządku w wiacie śmietnikowej.

Przypominamy również o kategorycznym zakazie wyrzucania i składowania odpadów poremontowych w wiacie śmietnikowej oraz przed budynkiem.
Odpady poremontowe można samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Czy można palić papierosy na klatce schodowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabrania się palenia papierosów oraz wyrobów w częściach wspólnych nieruchomości. Ponadto, nie wolno wyrzucać petów po papierosach w obrębie terenu zewnętrznego Wspólnoty.

Kto odpowiada za mycie klatki podczas remontu lokalu?

W przypadku lokali remontowanych – właściciele lokali są zobowiązani do umycia klatki schodowej po każdym dniu wykonywanej pracy.

Jak można oddawać głosy w uchwałach?

Na zebraniach, kartach do głosowania bądź poprzez system IOK.

Czy można składować rzeczy w obrębie klatki schodowej lub ganku piwnicznego?

W częściach wspólnych nieruchomości obowiązuje kategoryczny zakaz gromadzenia rzeczy. Trzymane w lokalu zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju. Posiadacze zwierząt domowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych m.in. do niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenie Wspólnoty oraz do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Zabrania się dokarmiania ptaków na terenie Wspólnoty.

Kto odpowiada za teren zewnętrzny?

Zabrania się zanieczyszczać wspólne części budynku, drapać i malować ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych, uszkadzać kosze na śmieci, niszczyć zieleń, dokarmiania ptactwa. Balkony powinny być utrzymane w czystości, a skrzynki na kwiaty i donice umieszczone na balkonach muszą być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Mieszkańcy są zobowiązani dbać o budynek i jego otoczenie oraz chronić przed dewastacją, a także naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie posesji z ich winy, a w przypadku naprawienia takiej szkody przez Wspólnotę do pokrycia kosztów usunięcia szkody bez, lub na pierwsze jej wezwanie.

Jakie obowiązują zasady dotyczące zwierząt?

Trzymane w lokalu zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju. Posiadacze zwierząt domowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych m.in. do niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenie Wspólnoty oraz do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Zabrania się dokarmiania ptaków na terenie Wspólnoty.

Jakie obowiązują zasady dotyczące parkowania?

Ustawienie pojazdów na terenie posesji niezgodne z przepisami, na ciągach dla pieszych albo w sposób mogący utrudnić poruszanie się pojazdem specjalnym jest zabronione. Zabrania się trwałego parkowania na terenie posesji samochodów ciężarowych, dostawczych albo pojazdów specjalnych. Wszelkie uszkodzenia spowodowane użytkowaniem pojazdów na terenie Wspólnoty obciążają właściciela pojazdu.

Czy najemca może uzyskać informacje w sprawie lokalu?

Tylko po przedłożeniu pełnomocnictwa od właściciela lokalu.

Jak uzyskać naszą ofertę zarządzania?

Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Jak wygląda procedura w przypadku nadpłaty za lokal?

Nadpłatę można rozliczyć z przyszłymi należnościami lub można wystosować pisemnie lub mailowo wniosek o zwrot nadpłaty koniecznie z podaniem numeru rachunku bankowego, na który środki mają zostać zwrócone.

Jak zgłosić niezgodność w saldzie?

Wszelkie kwestie finansowe i reklamacje należy zgłaszać drogą pisemną lub mailową. Rozmowa telefoniczna nie jest podstawą do żadnych zmian w naliczeniach lub księgowaniach.

Techniczne

W jaki sposób można zgłosić awarię lub usterkę?

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie poprzez całodobową infolinie lub w formie mailowej. Właściciele mają obowiązek zgłaszać wszelkie awarie lub sprawy (np. zwisający śnieg lub sople z dachu) zagrażające życiu mieszkańców.gs.

Jak długo czeka się na usunięcie zgłoszonych usterek?

W przypadku awarii instalacja zabezpieczana jest niezwłocznie. Zgłoszenia konserwacyjne realizowane są w ciągu 14 dni roboczych. W przypadkach koniecznych właściciel albo najemca lokalu zobowiązany jest zezwolić na wstęp do lokalu służbom ratunkowym wraz z pracownikiem administracji, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii.

Czy należy zgłaszać remont do administracji budynku?

Wszelkie prace wymagające ingerencji w części wspólne nieruchomości należy zgłaszać mailowo do administratora w celu uzyskania akceptacji z wyszczególnieniem zakresu prac, terminu realizacji oraz ewentualnym przesłaniem projektu.

Czy w lokalu można używać butli gazowej?

Użytkowanie butli gazowej stanowi realne zagrożenie życia, zdrowia i mienia osób przebywających na terenie nieruchomości oraz w jej sąsiedztwie. Zgodnie z przepisami czyn ten jest zabroniony prawem.

Czy można umieszczać reklamy na elewacji lub balkonie?

Bez pisemnego zezwolenia Zarządu, zabronione jest umieszczanie na terenie nieruchomości wspólnej, na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, dachu budynku, jakichkolwiek form reklam, szyldów, ogłoszeń, itp.

Czy można korzystać z dachu?

W celu ochrony pokrycia dachowego oraz substancji dachu, niedozwolone jest bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Wspólnoty wykonywanie jakichkolwiek czynności na dachu, prowadzących do umieszczenia tam urządzeń lub instalacji, w szczególności montażu anten i innych urządzeń. Zarząd Wspólnoty wydaje zgodę w tym przedmiocie po uprzednim przedłożeniu przez wnioskodawcę projektu technicznego montażu.
Dostęp do części wspólnej jaką jest dach zostaje ograniczony ze względu bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz ze względu na możliwość uszkodzenia pokrycia dachowego. Wejście na dach odbywać się będzie wyłącznie w obecności przedstawiciela administratora budynku.

Brak prądu w lokalu, co zrobić?

W pierwszej kolejności należy zweryfikować czy brak prądu dotyczy również części wspólnych nieruchomości (klatka schodowa) oraz powiadomienia o planowanych przerwach w dostawie prądu na stronie internetowej Tauron. Jeżeli awarii dotyczy tylko lokalu, należy zgłosić problem bezpośrednio do Tauron.

Brak wody/ciepła w lokalu, co zrobić?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić powiadomienia o planowanych przerwach w dostawie wody lub ciepła na stronie internetowej wodociągów oraz dostawy ciepła. W przypadku braku planowanej przerwy, zgłosić awarie telefonicznie do administracji budynku.

Po czyjej stronie jest konserwacja drzwi do lokalu oraz okien?

Drzwi wejściowe do mieszkania, okna należą do elementów wyposażenia lokalu mieszkalnego, co oznacza, że nie stanowią części wspólnych nieruchomości. Za ich bieżące utrzymanie oraz stan techniczny odpowiedzialny jest właściciel lokalu.

Przeciek wody do lokalu, co zrobić?

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z właścicielem lokalu znajdującego się powyżej zalewanego mieszkania. W przypadku braku kontaktu, wystosować wniosek mailowy o udostępnienie danych właściciela. Mieszkaniec jest zobowiązany do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie nieruchomości z jego winy.

Nie grzeją kaloryfery, co zrobić?

Moc instalacji jest dostosowana do zewnętrznej „pogodynki”. Awarie są przyjmowane w przypadku, gdy w lokalu utrzymuje się niska temperatura lub kaloryfery nie grzeją w całości.

Nie mogę być obecny w trakcie przeglądu kominiarskiego lub gazowego, co wtedy?

Właściciele nieobecni podczas pierwszego terminu przeglądu są informowani o drugim terminie.

Jak uzyskać zgodę na montaż klimatyzacji w lokalu?

W przypadku montażu jednostki zewnętrznej na elewacji lub dachu konieczna jest akceptacja większości członków wspólnoty mieszkaniowej poprzez stosowną uchwałę dot. najmu części wspólnej nieruchomości.
Wyrażamy zgodę na montaż jednostki zewnętrznej w obrębie balkonu – na płycie balkonowej, bez ingerencji w elewację pod warunkiem odprowadzania skroplin wody do pojemnika ustawionego na państwa balkonie.

Czy można korzystać z prądu administracyjnego podczas wykonywania remontu?

Ze względu na niezgodność taryfową nie wyrażamy zgody na udostępnienie źródła energii elektrycznej dla potrzeb prac remontowo-budowlanych z części administracyjnej instalacji elektrycznej budynku.

Czy można dokonać wyburzenia ścianek w lokalu?

Wyburzenia ścianek wewnętrznych, ich przebudowa lub postawienie nowych przegród, przebicia w ścianach dla zabudowy drzwi oraz rozbiórki posadzek cementowych, wykonanie nowych wylewanych na mokro, należy poprzedzić stosownym opracowaniem o sposobie wykonania, zastosowanych technologiach oraz materiałach, zatwierdzonym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz przynależność do odpowiedniej dla regionu izby inż. Bud.

Co należy zrobić podczas wymiany drzwi wejściowych do lokalu?

Przy wymianie drzwi wejściowych do mieszkania należy zachować charakter stolarki ogólnie zastosowanej dla pozostałych lokali w przedmiotowym budynku.
Nowe drzwi zostaną zabudowane w obecnym, istniejącym otworze drzwiowym. W przypadku, gdy wymiana drzwi spowoduje uszkodzenie ścian klatki schodowej, przedmiotowe uszkodzenia należy naprawić, a ściany pomalować nawiązując ściśle do istniejącej kolorystyki.
Wymagane są uzgodnienia z konserwatorem zabytków w przypadku, gdy lokal nosi znamiona cech zabytkowych oraz jego części wspólne, jak ściany zewnętrzne lub elementy konstrukcyjne w obrębie stolarki drzwiowej o charakterze zabytkowym wymagają odtworzenia i zachowania.

Jakie są wytyczne w przypadku wymiany grzejników w lokalu?

Wymiana grzejników odbywa się na koszt własny wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami sztuki budowlanej oraz wykonaniem prac montażowych przez firmę specjalistyczną lub uprawnionych fachowców w specjalności instalacji centralnego ogrzewania.
Przy wymianie urządzeń grzewczych należy zachować parametry grzewcze grzejników pierwotnie zainstalowanych. Wszelkie prace remontowe należy prowadzić w godzinach nie zakłócając porządku i regulaminu domowego.
Stary i zużyty materiał należy usunąć i zutylizować niezwłocznie we własnym zakresie i na własny koszt. Zabrania się składowania gruzu i innych materiałów do pojemników na odpady komunalne bądź składować na terenie posesji.
Jednocześnie informujemy, że koszt zrzutu wody z instalacji lub zamrożenie rur jest kosztem lokatora, jak również demontaż i ponowny montaż podzielników ciepła.
Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości eksploatacyjnych w objętej remontem części instalacji centralnego ogrzewania ponosi inwestor zlecający prace remontowe oraz właściciel urządzeń.
Ingerencje w części wspólne nieruchomości muszą być objęte gwarancją.
Prace związane z instalacjami centralnego ogrzewania wewnątrz lokali należy wykonywać poza okresem sezonu grzewczego.

Jakie są wytyczne w przypadku wymiany instalacji elektrycznej w lokalu?

Nową instalację elektryczną do gniazd wtykowych należy wykonać przewodem ydy 3 x 2,5mm, natomiast instalację oświetleniową przewodem ydy 3 x 1,5 mm.
Całość prac należy zrealizować korzystając z usług fachowców posiadających stosowne kwalifikacje oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia w tym zakresie.
Prawidłowość wykonania prac należy udokumentować poprzez sporządzenie: protokołu z badania skuteczności przeciwporażeniowej, protokołu badania stanu izolacji, podpisanych przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie.
Po realizacji prac należy w dziale technicznym przedłożyć protokół z kontroli stanu skuteczności zerowania. Dla sieci trójfazowej należy sporządzić projekt instalacji elektrycznej w oparciu o wydane warunki z zakładu energetycznego i przedłożyć do akceptacji działu technicznego.

Co należy zrobić podczas wymiany okien w lokalu?

W montowanej stolarce okiennej należy bezwzględnie utrzymać wymiary istniejącego otworu okiennego, kształt i powiązany z nim rysunek stolarki, a także materiał wykonania (jednakowy z pozostałymi lokalami w budynku).
Wymiana stolarki okiennej nie może stać się powodem likwidacji nawiewu powietrza w ilości niezbędnej dla zachowania prawidłowej wentylacji pomieszczenia mieszkalnego. W ramach prac związanych z wymianą stolarki okiennej należy przewidzieć konieczność montażu odpowiednich urządzeń (nawietrzaki okienne), które umożliwią napływ powietrza w ilości zgodnej z obowiązującymi normami.
Wymagane uzgodnienia z konserwatorem zabytków w przypadku, gdy lokal nosi znamiona cech zabytkowych oraz jego części wspólne, jak ściany zewnętrzne lub elementy konstrukcyjne w obrębie stolarki okiennej o charakterze zabytkowym wymagają odtworzenia i zachowania.
Wspólnota mieszkaniowa nie przyznaje dofinansowań do wymiany okien.

Jakie są wytyczne w przypadku montażu instalacji gazowej w lokalu?

Należy uzyskać opinię kominiarską typującą przegrody kominowe pod przewód wentylacyjny i spalinowy.
Należy wystąpić do gsg – rozdzielni gazu o warunki zwiększenia dostawy gazu.
Należy opracować „projekt budowlany” instalacji gazowej.
„Projekt budowlany” powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia branżowe, wraz z przynależnością do śląskiej izby inżynierów i techników.
Wszelkie prace remontowe wykonuje pani/pan na własny koszt i we własnym zakresie, bez możliwości ubiegania się w przyszłości o zwrot poniesionych nakładów finansowych.
W kwestii dofinansowania zmiany funkcji ogrzewana lokalu wszelkich informacji udziela urząd miasta w Katowicach.
Zakończenie prac należy zgłosić do administracji wraz z: kopią projektu budowlanego; oświadczenie o szczelności instalacji gazowej; kopią protokołu odbioru; opinię kominiarska stwierdzającą, że wykonane przewody wentylacyjne i spalinowe nadają się do eksploatacji.

Dokumenty Do Pobrania

Oświadczenie

Zobowiązanie sprzedającego lokal

Pełnomocnictwo jednorazowe

Pełnomocnictwo

Remont - całość

Dokumenty Do Pobrania

Oświadczenie

Zobowiązanie sprzedającego lokal

Pełnomocnictwo jednorazowe

Pełnomocnictwo

Remont - całość

KONTAKT

32 257 15 94
murbeton@murbeton.pl

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek: 9:00–17:00
wtorek:  7:30–15:30
środa: 7:30–15:30
czwartek: 7:30–15:30
piątek: obsługa telefoniczna

LOKALIZACJA

ul. Gliwicka 182
40-860 Katowice

NIP

954-262-58-99

REGON

240836592

Grupa Mur-Beton Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami